Onze Missie

Een missie definieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de vraag: waarom doen we wat we doen? Anders gezegd: waarvoor we staan. Een missie is, anders dan een visie, in feite tijdloos, en op ieder moment toepasbaar.

NTC ’72 is een gezellige tennisvereniging voor jong en oud, voor recreatieve en prestatieve tennissers; leden komen graag op de club, voelen zich thuis, dragen hun steentje bij, en zijn trots op hun vereniging.

NTC ’72 staat vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid midden in de samenleving, zorgt voor sociale cohesie, en staat open voor samenwerking met andere organisaties zolang de eigen identiteit behouden blijft.

NTC ’72 biedt haar leden moderne, goed onderhouden, uitnodigende faciliteiten.

Onze Visie

Een visie is een consistente blik op de toekomst en geeft richting aan het vormgeven van dit toekomstbeeld. Anders gezegd: waarvoor we gaan.

Onze visie houdt rekening met externe factoren zoals vergrijzing, gewenste maatschappelijke verantwoordelijkheid, samenwerking, alsook interne factoren zoals accommodatie, ledenopbouw, financiën, betrokkenheid, en organisatie.

Onze visie wordt, naast onze missie en onze kernwaarden, gedragen door de volgende pijlers:

 • Leden
 • Tennis/Padel
 • Faciliteiten
 • Bestuur en Organisatie
 • Maatschappij
 • Financiën

Onze Kernwaarden

Kernwaarden zijn als een ethisch kompas van een organisatie, ze geven aan wat we de belangrijkste waarden vinden.
Anders gezegd: waar we naar streven.

De kernwaarden van NTC ’72 zijn:

 • Sportiviteit
 • Plezier
 • Betrokkenheid
 • Gezondheid
 • Respect

Leden

Onze club is toegankelijk voor alle leeftijden, alle speelniveaus, en streeft naar een goede mix van prestatief en recreatief tennissen. Onze club is voor iedereen betaalbaar doordat onze financiële verplichtingen over de tennis- en padel leden (ligt al jaren binnen ons streven van 400 tot 500 leden) verdeeld kunnen worden. Ons ledenaantal blijft op peil door werving en binding.

Door actieve jeugd- en seniorenwerving, alsmede een gedegen PR beleid, zijn we in staat het aantal leden te consolideren. Ook hebben we een scala aan abonnementen en lidmaatschappen, waarmee we een zo groot en zo breed mogelijk potentieel aan leden bereiken. We benaderen andere verenigingen en private partijen proactief met mogelijkheden tot samenwerking of maatwerk lidmaatschappen.

We stimuleren de binding en het verenigingsgevoel van onze leden mede door het organiseren van niet-tennis/padel activiteiten, en betrekken onze leden actief bij de organisatie hiervan. Onze leden hebben respect voor andere leden. We stimuleren de passie voor tennis- en padelsport onder onze leden.

We waarderen onze consumptieve leden (leden welke alleen gebruikmaken van de faciliteiten), maar stimuleren deze leden hun inzet niet te beperken tot enkel deze tennisconsumptie. Een is voor nieuwe leden een helder ‘onboarding’ traject welk (desgewenst) begeleid wordt door een ‘buddy’. Nieuwe leden worden na een aantal maanden benaderd voor een evaluatie. Competitiespelers zijn als clublid herkenbaar door een uniform clubtenue.

Tennis/Padel

Leden (en potentiële leden) kunnen bij onze club terecht voor tennis- en padeltraining, recreatief tennis en padel, en prestatief tennis en padel.
Het georganiseerd tennis- en padelaanbod is afgestemd op de beleving, leeftijd, niveau, en ambitie van de leden. Tennis- en padeltrainingen bieden we aan middels een professionele tennisacademie.Voor recreanten zijn tennis- en padelbanen, welke niet zijn gereserveerd voor training of prestatief tennis, beschikbaar via een reserveringssysteem (afhangen).

We stimuleren onze leden zoveel mogelijk (ook) prestatief te tennissen of padel te spelen, door middel van het aanbieden van een scala aan competities en competitiedagen. Er worden interne clubkampioenschappen georganiseerd, geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus. Ook worden er regelmatig interne competities georganiseerd. Verder organiseren we toernooien met regionale aantrekkingskracht zoals het Pinnenlandtoernooi.

Er wordt samengewerkt met basisscholen en middelbaar onderwijs om te informeren over de tennis- en padelsport en deze te promoten.

Faciliteiten

Onze vereniging biedt goed onderhouden en moderne faciliteiten welke voorzien in de behoefte van de leden, zoals tennis- en padelbanen, welke voldoen aan de kwaliteitseisen van de KNLTB en helder verlicht kunnen worden bij onvoldoende daglicht. Ook bieden we toegankelijke, gezellige en uitnodigende horeca, zitplaatsen op een gezellig terras voor publiek – waardoor publiek , en kleedkamers met douchefaciliteiten.

De omgeving van de tennis- en horecafaciliteiten, zoals groen en bestrating, wordt goed onderhouden door een groot aantal vrijwilligers dat op deze wijze hun steen(tje) bijdraagt aan de club. Er is gecontroleerde toegang tot de tennis- en padelbanen. Waar mogelijk worden de faciliteiten duurzaam ingericht.

Vanwege de wisselwerking tussen horeca en tennis/padel is het essentieel een optimaal zicht en verbinding vanuit de horeca faciliteit op en met de banen te hebben ter wille van de toeschouwers.

Bestuur & Organisatie

Onze vereniging wordt kwalitatief goed en transparant/democratisch bestuurd. Het bestuur definieert in samenspraak met de commissies beleid ter uitvoering van de visie. Het beleid wordt door de commissies geïmplementeerd, begeleid door gezamenlijk ontworpen meerjarenplannen.

Het bestuur en de commissies hanteren duidelijke, gestructureerde, en transparante communicatie naar elkaar en naar de leden. Met de leden wordt via alle moderne kanalen gecommuniceerd. Informatie is makkelijk vindbaar en toegankelijk.

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk worden erkend en gewaardeerd. Invulling van de bardiensten wordt gestimuleerd.

Er is regelmatig overleg tussen bestuur en commissies, en er is optimale wederzijdse informatie. Commissievoorzitters van ‘primaire’ commissies worden, vanwege het belang voor het dagelijks bestuur, desgewenst tot het bestuur gerekend. Alle niet direct in het bestuur vertegenwoordigde commissies hebben een ‘vast’ bestuurslid als aanspreekpunt voor laagdrempelige communicaties.

Tweemaal wordt een ALV georganiseerd (de ene is meer op de visie en de toekomst gericht, de andere meer op evaluatie en verantwoording); vanwege het belang hiervan worden deze goed bezocht en vormen ze een goede representatie (jong en oud, recreatief en prestatief) van de leden. Er is een jeugdraad welk bestaat uit louter jeugdleden, met een adviserende rol.

Maatschappij

Onze vereniging kent constructieve samenwerkingsvormen met zowel zusterverenigingen, als andere (sport)verenigingen. De samenwerkingsverbanden tasten de eigen identiteit niet aan, en committeren zich aan de missie en de visie, welke altijd ruimte biedt voor het (uit)voeren van het eigen beleid. Doelstelling van de samenwerkingsvormen is synergie.

We ondersteunen de maatschappelijke beweging naar gezondheidsbevordering en sociale cohesie. We helpen zulks te ontwikkelen bij jeugd, en werken hiertoe samen met ouderenorganisaties. Voor het activeren van beweging voor ouderen hebben we een speciaal programma geïntroduceerd.

We ondersteunen private initiatieven en samenwerking mits deze niet conflicteren met missie, visie, en in het bijzonder de nagestreefde toegankelijkheid van onze vereniging door de leden. Onze vereniging voert een actieve PR koers waarmee we in verbinding blijven met (en geworteld blijven in) ‘de maatschappij’, via nieuwsmedia, social media, maar ook door fysieke presentatie tijdens evenementen. We geven blijk van onze waardering voor de acceptatie van de ‘overlast’ door onze directe buren.

Financiën

Onze vereniging is financieel gezond. Door het op peil houden van de twee voor ons meeste belangrijke inkomsten (naast contributie), sponsoring en horeca, is de contributie laag waardoor onze vereniging toegankelijk is voor zoveel mogelijk (potentiële) leden.

We hebben de sponsorinkomsten op peil gehouden door het aanbieden van maatwerk sponsorpakketten met de nadruk op een sterke wisselwerking (kruisbestuiving) tussen sponsoren en onze vereniging. Onze sponsoren binden we aan onze vereniging door het regelmatig organiseren van een sponsorevenement.

Verder hebben we enkele samenwerkingsverbanden met private partijen. We hebben de horeca inkomsten (onder meer) in stand gehouden door het organiseren van thema-avonden, en het uitnodigend inrichten van de horeca faciliteit (woonkamergevoel). Het vele nuttige werk verzet door vrijwilligers zorgen ervoor dat onze uitgaven binnen de perken blijven.