NTC ’72 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NTC ’72 houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NTC ’72 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door NTC ’72 verwerkt ten behoeve van de volgende redenen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Communicatie en/of uitnodigingen tussen Bestuur/commissies en leden als ook leden onderling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst

De persoonsgegevens worden verkregen via een inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doeleinden vraagt NTC ’72 de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres (straat en huisnummer);
 • Woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • IBAN bankrekeningnummer ten behoeve van incasso contributie;
 • Evt Bondsnummer KNLTB.

2. Verwerking van persoonsgegevens van leden die tennistrainingen volgen en leden die in een competitieteam tennissen

Persoonsgegevens van leden die tennistrainingen volgen en leden die in een competitieteam tennissen, kunnen door NTC ’72 worden verwerkt door ze toe te voegen aan een mail- en of Whatsappgroep ten behoeve van het informeren van de persoon over afspraken en nieuwsuitingen die betrekking hebben op de training en/of competitiewedstrijden.

Voor het bovenstaande doel kan NTC ’72 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

3. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden op basis van het inschrijfformulier door NTC ’72 verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor het bovenstaande doel kan NTC ’72 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

4. Verwerking van persoonsgegevens van begunstigers, sponsors en/of andere geïnteresseerden 

Persoonsgegevens van begunstigers, sponsors en/of andere geïnteresseerden worden door NTC ’72 verwerkt via mondelinge toestemming, afgifte visitekaarten en/of via mailcontact ten behoeve van de informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Voor het bovenstaande doel kan NTC ’72 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres (straat en huisnummer);
 • Woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

5. Verwerking van persoonsgegevens van inschrijvingen voor toernooien en andere activiteiten van NTC ’72 

Persoonsgegevens van inschrijvingen voor toernooi en andere activiteiten worden door NTC ’72 verwerkt op basis van het inschrijfformulier ten behoeve van de informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten over het betreffende of toekomstige toernooi of de betreffende activiteit.

Voor het bovenstaande doel kan NTC ’72 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres (straat en huisnummer);
 • Woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

6. Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de vereniging;
 • KNLTB/ KNLTB.CLUB voor aanmelding lidmaatschap;
 • Tennis Time Academy voor het verzorgen van de tennistrainingen.

NTC ’72 geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Op het tennispark en in het paviljoen wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat er foto- en video-opnames gemaakt kunnen worden, welke gedeeld kunnen worden op sociale media, onze website en in sommige gevallen ook op nieuwssites.

In het paviljoen wordt in een afgesloten kast een ledenlijst met telefoonnummers bewaard, die gebruikt kan worden door leden om andere leden te benaderen voor clubactiviteiten of andere tennisgerelateerde zaken.

7. Binnen de EU 

NTC ’72 verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

8. Minderjarigen 

NTC ’72 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

9. Bewaartermijn

NTC ’72 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uit hoofde van wettelijke verplichting blijven persoonsgegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar bewaard. Voor het overige geldt:

 • Gedurende de looptijd van de periode van actief zijn als lid en daarna maximaal 1 jaar;
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een begunstiger, sponsor en/of andere geïnteresseerde;
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de Nieuwsbrief;
 • Gedurende de periode rondom het toernooi of de activiteit en daarna maximaal 1 jaar;
 • Voor statistische data en het volgen van verloop van het ledenbestand maximaal 25 jaar.

10. Beveiliging 

NTC ’72 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens NTC ’72 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren (persoonsgegevens worden getransformeerd in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon) en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

11. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

12. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

14. Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

NTC ’72
De Bengele 9
6031TZ Nederweert

Website: www.ntc72.nl
E-mail: secretariaat@ntc72.nl

Privacyverklaring 5 juni 2020.pdf