Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Aangezien er regelmatig vragen komen over het afmelden willen we hieronder nog even de belangrijkste zaken zoals die zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering vermelden.

Tekst Huishoudelijk Reglement NTC ’72 d.d. 24 maart 2011:
Artikel 9: Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
b. door schriftelijk opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur (zie artikel 10).

Artikel 10: Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en wel vier weken voor het einde van enig jaar.

Artikel 11: Opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 10 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Dit betekent dat leden die na 4 december hun lidmaatschap opzeggen, lid blijven tot het einde van het volgend jaar en dus ook de contributie van het volgende jaar dienen te voldoen.

De opzegging dient dus schriftelijk te geschieden en verzonden te worden aan de secretaris van het bestuur.

Bij voorkeur ontvangen wij de opzegging per mail op mailadres: secretariaat@ntc72.nl

Per post kan ook:

Secretaris NTC ’72
Lindenstraat 1
6031 XT Nederweert